Visit SKAKO Concrete`s new website here.

SKAKO Concrete makes it easier to produce sustainable concrete

SKAKO Concrete has launched several green initiatives and set long-term goals that both affect the company’s main strategic areas and contribute to making customers’ production more sustainable.

Reducing the use of cement in construction will have a major impact on global CO2 emissions, which is precisely the primary purpose of SKAKO Concrete’s new sustainability programme ‘Green Plant Vision’.

“We want to help our customers to achieve more sustainable production,” says CEO Steffen Kremmer.

SKAKO Concrete is one of two divisions in SKAKO A/S, and the sustainability programme is one of five overall strategic paths in the new business model that Steffen Kremmer has been at the forefront of developing since joining SKAKO two years ago. Since then, the company has improved its financial results and prepared the ground for taking on the more long-term work with sustainability and the circular economy.

“We have reached a level of development that allows us to focus on sustainability in general and green product development in particular. Only by fulfilling our duty in relation to the constant monitoring and reduction of our own environmental impact can we rightly say that we are contributing to the positive development. But it is not before we bring to market products that help our customers to produce more sustainably that we actually create value for the outside world, for our customers and for ourselves. It’s not that simple… but that is, in all its simplicity, what it’s all about,” says Steffen Kremmer.

SKAKO Concrete is working on four projects within the field of sustainability: Sustainability culture, R&D, process optimisation and partnerships. In each of the projects, working groups have been established with employees from across the organisation who have engaged themselves on the basis of a distinct interest or specialist knowledge. This personal commitment is, according to group communications manager and overall project manager for the sustainability project Steen-Flemming Elmarlund, an important prerequisite for success.

“The entire project and strategy can only succeed with ownership, commitment and fulfilment of goals by the organisation and the individual. The project was born as a joint business management issue and an overall strategic initiative in SKAKO Concrete. Current trends, the topicality of the climate issue, and the fact that SKAKO Concrete has matured as a company to meet the challenges and intensify environmental efforts means that the time is right for an expansion and deeper anchoring of the plans and vision,” says Steen-Flemming Elmarlund.

Initially, the strategy has been established by SKAKO Concrete as a ‘Green Plant Vision’ and as part of a stated goal to reduce the environmental impact of the company’s own production and, at the same time, provide sustainable products that enable customers to produce with the most sustainable concrete manufacturing plants in the world.

“Society’s increasing focus on sustainability as well as our own desire to make the whole industry CO2 neutral is developing rapidly these days – and SKAKO Concrete continuously takes initiative to form new partnerships and collaborations through and with various forums and specialists who share our ambition of improving the sustainability of the world’s concrete production. Parallel to the process, we have e.g. also entered into a collaboration with the Confederation of Danish Industry on the project ‘Climate-Ready Production Company’, which i.a. aims to map our total direct and indirect CO2 footprints. This increases momentum in the right direction,” concludes Steen-Flemming Elmarlund.


SKAKO Concrete gør det nemmere at fremstille bæredygtig beton

SKAKO Concrete har igangsat flere grønne initiativer og fastlagt langsigtede mål, der både påvirker virksomhedens strategiske kerneområder og bidrager til at gøre kundernes produktion mere bæredygtig.

At reducere brugen af cement i byggeriet vil have stor betydning for det globale CO2-udslip, og netop dét er hovedformålet med SKAKO Concrete’s nye bæredygtighedsprogram ’Green Plant Vision’ .

”Vi vil hjælpe vores kunder til en mere bæredygtig produktion,” siger adm. direktør Steffen Kremmer.

SKAKO Concrete er den ene af to divisioner i SKAKO A/S, og bæredygtighedsprogrammet er et af fem overordnede strategispor i den nye forretningsmodel, som Steffen Kremmer har stået i spidsen for at udvikle, siden han kom til SKAKO for to år siden. Siden har virksomheden forbedret de økonomiske resultater og udviklet en parathed til at tage fat på det mere langsigtede arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

”Vi har nået et udviklingsniveau, hvor vi kan stille skarpt på bæredygtighed generelt og grøn produktudvikling i særdeleshed. Kun ved at opfylde vores pligt i forhold til konstant overvågning og reducering af vores egen miljøpåvirkning kan vi med rette sige, at vi bidrager til den positive udvikling. Men det er først, når vi bringer produkter til markedet, der hjælper vores kunder til en mere bæredygtig produktion, at vi for alvor skaber værdi for omverdenen, for vores kunder og for os selv. Det er ikke så enkelt … men det er dét, det i al sin enkelthed går ud på,” siger Steffen Kremmer.

SKAKO Concrete arbejder med fire projekter inden for bæredygtighed: Bæredygtighedskultur, R&D, procesoptimering og partnerskaber. I hvert af projekterne er der nedsat arbejdsgrupper med medarbejdere fra hele organisationen, der selv har engageret sig på baggrund af udpræget interesse eller specialistviden. Netop det personlige engagement ser den overordnede projektansvarlige for bæredygtighedsprojektet, koncernkommunikationschef Steen-Flemming Elmarlund, som en væsentlig forudsætning for succes.

”Hele projektet og strategien kan kun lykkes med ejerskab, forpligtelse og målopfyldelse fra organisationen og den enkelte. Projektet blev født som et forretningsmæssigt fælles ledelsesanliggende og et overordnet, strategisk initiativ i SKAKO Concrete. Tidens tendenser, klimaspørgsmålets aktualitet og det, at SKAKO Concrete er modnet som virksomhed til at imødegå udfordringerne og intensivere miljøindsatsen, betyder, at tiden er helt rigtig til en udvidelse og dybere forankring af planerne og visionen”, vurderer Steen-Flemming Elmarlund.

I første omgang er strategien fastlagt i SKAKO Concrete som en ’Green Plant Vision’ og et erklæret mål om at nedbringe miljøpåvirkningen fra egen produktion og samtidig tilvejebringe bæredygtige produkter, der sætter kunderne i stand til at producere med de mest bæredygtige betonfremstillingsanlæg i verden.

”Hele samfundets tiltagende fokus på bæredygtighed samt vores eget ønske om at gøre hele industrien CO2-neutral er under kraftig udvikling i disse tider – og SKAKO Concrete inviterer løbende til partnerskaber og samarbejder i og med forskellige fora og specialister, der deler vores ambition om en mere bæredygtig betonproduktion i verden. Parallelt i forløbet er vi f.eks. også indgået i samarbejde med Dansk Industri omkring projekt ’Klimaklar Produktionsvirksomhed’, som bl.a. omhandler kortlægning af vores samlede direkte og indirekte CO2-aftryk. Det sætter yderligere skub i den rigtige retning”, afslutter Steen-Flemming Elmarlund.

Take the next step with us

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Required field